วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 17 ต.ค. 2557

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 17 ต.ค. 2557

  ประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมฯ (ส่วนกลาง) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 13 ต.ค. 2557

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 12 ต.ค. 2557

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 • 10 ต.ค. 2557

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประชุมร่วมกับ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1 ชั้น 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย